Scroll To Top

Specialisten in Spaargeld B.V.'s

Veel gestelde vragen Spaargeld BV

Een BV (Besloten Vennootschap) is een rechtspersoon die zelfstandig deelneemt aan het rechtsverkeer en fiscaal is onderworpen aan de Vennootschapsbelasting.

Een Spaargeld BV is een BV die speciaal is opgericht om vermogen van Box 3 om te zetten naar Box 2 ter vermijding van de jaarlijkse Vermogensrendementsheffing

Wij adviseren een Spaargeld BV op te zetten voor dat deel van uw vermogen boven de vrijstelling in Box 3, waarvoor u een laag risico profiel hebt met andere woorden uw vermogen zit voor een groot deel in obligaties en of spaarrekeningen.

Ja, de Spaargeld BV is een geaccepteerde mogelijkheid van belastingbesparing.

Dat is een lastige vraag want met beleggingen verwacht de belegger een hoger rendement en dan hoeft de Box 3 heffing nog niet eens zo slecht uit te pakken.

Een nieuw opgerichte Spaargeld BV is interessant vanaf een vermogen boven de vrijstelling in Box 3 van tenminste € 200.000,-. Dat heeft te maken enerzijds met de kosten voor oprichting en administratie en anderzijds met het feit dat vanaf 2017 vermogens lager dan € 200.000,- minder worden belast in Box 3. Indien u al een BV hebt maakt het eigenlijk niet uit.

Ja, u kunt lenen van de Spaargeld BV. U dient wel zakelijk om te gaan met uw Spaargeld BV en dat betekent dat u een zakelijke rente moet berekenen en een lening overeenkomst moet aangaan met uw Spaargeld BV.

Ja, we praten dan over een Hypotheek BV. De rente is dan fiscaal aftrekbaar indien de hypotheekschuld wordt gebruikt voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning.

Een aantal; bij het aflossen op een hypotheekschuld stopt u het geld, populair uitgedrukt in de stenen en kunt u dat niet meer liquide maken; U haalt daarbij een hoger rendement in de Spaargeld BV dan indien u het wegzet op een spaarrekening en ook niet onbelangrijk; zodra u aflost op uw hypotheekschuld gaat de zogenaamde bijleenregeling werken en dat betekent fiscaal dat u over het afgeloste deel nooit meer hypotheekrente aftrek kunt claimen.

Nee, de Spaargeld BV heeft geen einddatum.

De depositogarantieregeling geldt ook voor kleine ondernemingen, dat zijn ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren bij de Kamer van Koophandel.
Zie ook www.DNB.nl.

Nee, u kunt desgewenst dezelfde dag nog beschikken over het vermogen.

Een alternatief zou kunnen zijn een Vrijgestelde Beleggings Instelling (VBI)

Aan een VBI zijn behoorlijk wat voorwaarden verbonden; zo moeten er meerdere aandeelhouders zijn en mag er niet worden uitgeleend.

Wij hebben die oplossing in het verleden wel aangeboden en toegepast. U moet zich wel realiseren dat de doorlooptijd voor een fiscaal akkoord bij de fiscus erg lang is, de banken vaak een minimaal kapitaal van € 1.000.000,- of meer verlangen en dat er vaak foutieve Box 3 opgaves verstrekt worden.

Daarnaast kent een Fonds voor gemene rekening aan aantal beperkende voorwaarden en dat is de reden dat wij in dit soort situaties een Spaar BV adviseren.

Op 29 maart 2021 is het conceptwetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ gepubliceerd voor internetconsultatie. Met het wetsvoorstel wordt voornamelijk een wijziging in de Wet Vpb beoogd voor de open commanditaire vennootschap en het open fonds voor gemene rekening. De internetconsultatie loopt tot 26 april 2021. 

Open commanditaire vennootschap 

Volgens het wetsvoorstel vervalt vanaf 1 januari 2022 de open commanditaire vennootschap. Iedere commanditaire vennootschap (cv) is vanaf dat moment fiscaal transparant (niet-zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en niet inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting). 

Aangezien de cv bij de beëindiging van haar vpb-plicht niet ophoudt te bestaan, wordt bij fictie geregeld dat de cv in de vennootschapsbelasting verplicht moet afrekenen over alle aanwezige stille reserves, fiscale reserves en goodwill. 

Daarnaast houden de commanditaire vennoten door de beëindiging van de vpb-plicht niet langer een aandeel in een open cv. In het wetsvoorstel is daarom de fictie opgenomen dat dit aandeel direct voorafgaand aan de beëindiging van de vpb-plicht wordt vervreemd tegen de waarde in het economische verkeer.

In het wetsvoorstel is ter verzachting van de door ficties ontstane belastingclaim een aantal fiscale faciliteiten opgenomen:

  • Een doorschuiffaciliteit voor de fiscale claims op de in de open cv aanwezige stille reserves, fiscale reserves en goodwill, wanneer deze worden overgenomen door commanditaire vennoten die onderworpen zijn aan een winstbelasting voor lichamen
  • Een commanditaire vennoot kan de fiscale claims op zijn aandeel in de cv doorschuiven door het aandeel in de cv in een nieuwe houdstervennootschap te storten tegen uitreiking van nieuwe aandelen in die vennootschap (aandelenfusie). Hiervoor is in ieder geval vereist dat de commanditaire vennoot de verkregen aandelen in de houdstervennootschap op dezelfde waarde te boek stelt als zijn aandeel in de open cv
  • Een betalingsregeling in tien jaar, wanneer geen gebruik kan worden gemaakt van de vorige twee faciliteiten
  • Een doorschuiffaciliteit indien de terbeschikkingstelling van een vermogensbestanddeel eindigt.

Open fonds voor gemene rekening

 Van een open fonds voor gemene rekening (OFGR) is volgens het wetsvoorstel vanaf 1 januari 2022 alleen dan sprake als:

  • De deelnemingsrechten in het OFGR worden verhandeld op een gereglementeerde effectenbeurs (of daarmee vergelijkbaar handelsplatform) of
  • Als op verzoek het OFGR kan worden verplicht zijn uitstaande participaties terug te betalen, en er van deze mogelijkheid regelmatig gebruik wordt gemaakt

Een fonds voor gemene rekening, dat wordt gebruikt voor het beheer van vermogen ten behoeve van een groep familieleden en aanverwanten (familiefonds), is op grond van het wetsvoorstel per definitie een besloten fonds en daarmee fiscaal transparant.

Een OFGR, dat niet meer kwalificeert, wordt vanaf dat moment transparant. De bezittingen en schulden worden rechtstreeks toegerekend aan de participanten. Bij deze fictieve overdracht kan vennootschaps- en/of inkomstenbelasting verschuldigd zijn. Om deze heffing te voorkomen zijn in het wetsvoorstel geen faciliteiten opgenomen.

U kunt een beperkt aantal kosten declareren bij uw Spaargeld BV en dat zijn de kosten in verband met het beheer van de gelden; te denken valt aan een computer; de oprichtingskosten en de administratie kosten.

Dat kan als de statuten daarop ingericht zijn en de inschrijving bij de KvK wordt gewijzigd en er natuurlijk activiteiten plaatsvinden in de BV.

Wij kunnen de oprichting indien u zelf ook snel schakelt binnen een paar dagen realiseren.

Ja, de Spaargeld BV moet ook worden ingeschreven bij de KvK.

Nee, een Spaargeld BV is opgezet voor het beheer van gelden en is aldus een niet BTW plichtig lichaam. In deze situatie kan de BTW die niet verrekend kan worden wel in mindering worden gebracht op het resultaat.

U dient in Box 2 op te geven dat u een BV hebt.

Wij maken standaard gebruik van een verlengd boekjaar waardoor het eerste en tweede jaar als een kunnen worden geadministreerd.

Nee, dat kan niet deze moeten worden ondergebracht bij een professionele partij. Daarbij is het de vraag of u dit zou moeten willen want dan kan er een beperking komen met betrekking tot de uitkeringsmogelijkheid. 

Ja, dat kan de aandelen worden dan overgedragen (via een Notaris) aan de kinderen.

De aandelen van de Spaargeld BV vallen dan in de nalatenschap en die komt dan toe aan de erfgenamen.

Ja, dat kan.

Storting van het spaargeld bij een bestaande BV kan door uitgifte van nieuwe aandelen of een agio storting met agio overeenkomst; er zullen voor de administratie weinig of geen extra kosten zijn.

Bij storting in een bestaande BV gelden nog wel extra waarborgen bij het terugbetalen op kapitaal in verband met de huidige Flex BV wetgeving en voor BV’s met Pensioen en Stamrecht voorzieningen geldt bovendien dat deze aanspraken dan nog wel gewaardeerd moeten worden tegen de waarde economisch verkeer; hetgeen van invloed kan zijn op de terugbetaling mogelijkheid.

De Staatssecretaris van Financiën; politiek het hoofd van de belastingdienst, heeft in twee verschillende vragenrondes in 2014 en 2016 inzicht gegeven in deze mogelijkheid.
Hij geeft daarbij aan dat deze mogelijkheid bekend is en als zodanig wordt geaccepteerd. (zie ook de bijgevoegde pdf1 en pdf2).

In het belastingplan 2017 wordt gesproken over maatregelen om de zogenaamde arbitrage tussen box 2 en box 3 tegen te gaan. Daarbij wordt een aantal concrete maatregelen genomen zoals de aanpassing van de VBI (Vrijgestelde Beleggings Instelling).

Over maatregelen aangaande de mogelijkheid van de Spaargeld BV wordt in dit kader niet gerept. Ook in het belastingplan 2019 wordt hier niet verder op ingegaan.

Zoals aangegeven wordt met een Spaar BV het vermogen overgeheveld van Box 3 naar Box 2. Inmiddels is iedereen het er wel over eens dat een heffing in Box 3 over het reële rendement een veel betere optie is echter lukt het niet om daar een systeem voor op te zetten.

Het aardige is nu dat Box 2 precies zo’n systeem is want in Box 2 wordt het werkelijke rendement belast.

Ja dat klopt. Wij zijn dit eerder tegengekomen maar naar onze mening werkt dit niet. Een feitelijk schuldig gebleven kapitaal storting is namelijk een schuld in Box 2 in plaats van een schuld in Box 3. U loopt dus de kans dat de fiscus dit gaat corrigeren.

Ja dat kan voor de toekomst. Het fiscale recht kent geen terugwerkende kracht maar voor de toekomst kunt u dit corrigeren en daartoe kunt u contact met ons opnemen.

Onze kosten bestaan uit twee elementen. De eenmalige oprichtingskosten van de Spaargeld BV en de jaarlijkse administratiekosten. De oprichtingskosten bedragen € 750,- excl BTW en dat is incl. de Notariskosten en onze belastingadvieskosten. De jaarlijkse administratiekosten bedragen € 400,-  excl BTW en dat is dus administratie; aangifte vennootschapsbelasting en deponering stukken bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Ja, u krijgt bij de oprichting eenmalig te maken met de kosten van de Kamer van Koophandel en dat is € 50,- .

En bij het terugbetalen op aandelen kapitaal (en daar kunt u nog desgewenst jaren mee wachten), want dat moet wel via een besluit van de vergadering van aandeelhouders plaatsvinden en met een notariële akte. De (eenmalige) kosten hiervoor bedragen ongeveer € 500,- excl BTW.

Wij zijn gespecialiseerd in het advies en de administratie van Stamrecht BV ’s en Spaargeld BV ’s waardoor wij de administratie voor onze cliënten goedkoop kunnen houden.

U kunt ons bellen op telnummer  070 - 221 0043; het contactformulier invullen of mailen; wij geven binnen 24 uur een reactie.

U bent van harte welkom voor een informatief fiscaal adviesgesprek op ons kantoor in Wassenaar of een Zoom video gesprek waarin wij alle ins en outs van de Spaargeld BV met u bespreken. 

De kosten van het informatief fiscaal adviesgesprek of het Zoom video gesprek bedragen 75 euro excl. BTW. De kosten van het informatief fiscaal adviesgesprek of het Zoom video gesprek komen geheel te vervallen indien u ons kantoor een vervolg opdracht geeft bv de oprichting van een SpaarBV of de boekhouding van uw BV.

Spaargeld BV is een initiatief van Bureau Duijnstee Fiscaal Financieel Adviseurs te Wassenaar.
Bureau Duijnstee is een handelsnaam van Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor BV

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek